กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

banner_head_eco
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

    บริษัทเรามีการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม
มีการปรับปรุงระบบการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้จัดจำหน่าย
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎระเบียบรวมไปถึงให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆซึ่งเรามีกิจกรรมต่างๆ
และการฝึกอบรมให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน มีการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเสียที่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดสภาวะเรือนกระจก,การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ลดการปล่อยงานเสียและการลด
การใช้พลังงาน

กรุณาคลิกที่อัลบั้มเพื่อดูรูป
21

ปลูกป่าชายเลน

k111

ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

© 2013 T.RAD (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.